Statut

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pn. Fundacja „Gonito” zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez Joannę Nowak oraz Sylwię Terzyk – Kaczmarek – zwane dalej łącznie „Fundatorami” lub osobno „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 30.11.2021 r. sporządzonym przez notariusza Karola Barańskiego w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, repertorium A 10325/2021, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, postanowień niniejszego statutu, a także innych właściwych przepisów obowiązującego prawa.

§ 2

1. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja „Gonito”.
2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Komorniki (powiat poznański).
3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może działać w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.
5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
6. Fundacja ma osobowość prawną, może tworzyć ośrodki, biura, oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także nawiązywać współpracę i kontakty z podmiotami zagranicznymi. Decyzję w sprawach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
7. Fundacja może także odpowiednio przystępować lub tworzyć: spółki, fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie. Decyzję w sprawach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

§ 3

1. Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania i realizacji celów statutowych, Fundacja może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE DZIAŁANIA FUNDACJI
ORAZ SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

§ 4

1. Celem Fundacji jest społecznie użyteczna działalność w przedmiocie:
a. podejmowania działań na rzecz rodzicielstwa, rodziny, macierzyństwa, dziecka,
b. zaangażowania w działalność edukacyjną, informacyjną, szkoleniową, profilaktyczną, doradczą, terapeutyczną skierowaną do rodziny, rodziców i ich dzieci,
c. świadczenia okołoporodowej opieki dla kobiet w ciąży, w tym w szczególności kobiet doświadczających utraty dziecka nienarodzonego oraz kobiet doświadczających utraty dziecka tuż po porodzie,
d. organizacji oraz wsparcia kampanii społecznych i innych inicjatyw na rzecz:
d.i. walki z niepłodnością,
d.ii. zaburzeń psychicznych i fizycznych dzieci,
d.iii. integracji dzieci z dysfunkcjami,
d.iv. przeciwdziałania i zapobiegania depresji,
e. ochrony i promocji zdrowia.
f. podejmowania wszelkich działań, inicjatyw na rzecz:
f.i. rodziców,
f.ii. kobiet w ciąży, osób doświadczających straty dziecka nienarodzonego oraz straty dziecka tuż po porodzie,
f.iii. dzieci, w tym między innymi dzieci z zaburzeniami natury psychicznej, fizycznej i psychosomatycznej, w tym dzieci z niepełnosprawnością, dzieci uzależnionych, wycofanych społecznie, przejawiających trudności w zakresie nawiązywania relacji społecznych.
f.iv. osób dotkniętych depresją,
f.v. seniorów,
f.vi. innych podopiecznych Fundacji,
– poprzez między innymi organizację zajęć terapeutycznych, zajęć fizycznych, warsztatów, spotkań, wyjazdów, jak również organizację czasu wolnego i wypoczynku oraz innych działań,
g. organizacji warsztatów, sympozjów, spotkań i innych wydarzeń dla osób profesjonalnie towarzyszących osobom, o których mowa w lit. f, w tym między innymi psychoterapeutów, położnych, lekarzy, fizjoterapeutów, pedagogów, logopedów,
h. podejmowania wszelkich działań na rzecz zwiększania kompetencji rodziców i ich edukacji oraz rozwoju osobistego, poprzez między innymi organizację zajęć, warsztatów, spotkań, eventów i innych działań,
i. podejmowania wszelkich działań zmierzających do aktywizacji zawodowej rodziców,
j. świadczenia pomocy prawnej na rzecz osób, o których mowa w lit. f,
k. promocji psychoterapii dzieci, jako skutecznej metody profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci,
l. integracji społecznej dzieci z zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi ze zdrowymi rówieśnikami,
m. podejmowania wszelkich działań na rzecz wsparcia rodziców dzieci z zaburzeniami natury psychicznej, fizycznej i psychosomatycznej,
n. organizacji grup wsparcia dla osób, o których mowa w lit. f,
o. zapewniania i ułatwiania dostępu do profesjonalnej pomocy osobom, o których mowa w lit. f, w tym między innymi pomocy seksuologicznej, pedagogicznej, fizjoterapeutycznej, logopedycznej, psychologicznej, specjalistów z zakresu diagnostyki prenatalnej oraz szeroko pojętej opieki okołoporodowej,
p. działalności na rzecz seniorów, w tym wsparcia i aktywizacji społecznej seniorów,
q. działalności charytatywnej,
r. ochrony praw i wolności człowieka,
s. promocji i organizacji wolontariatu,
t. działań kulturowych i oświatowych,
u. działań na rzecz społeczności lokalnych,
v. promowania działań i strategii zrównoważonego rozwoju, w tym postaw ekologicznych,
w. wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym w zakresie wychowania dzieci i młodzieży, kształcenia oraz kształtowania osobowości i pozytywnych postaw obywateli w społeczeństwie,
x. edukacji nieformalnej, nauki, oświaty i wychowania,
y. prowadzenia działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka,
z. prowadzenia edukacji pozaszkolnej, szkoleń dla podnoszenia kwalifikacji, kursów,
aa. doskonalenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji zawodowych celem przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia.
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. współpracę z placówkami i organizacjami, których cele są zbieżne z celami statutowymi Fundacji,
b. opracowywanie i realizację programów pomocy na rzecz osób, o których mowa w paragrafie 1 lit. f,
c. upowszechnianie i propagowanie wiedzy w zakresie niepłodności, zaburzeń natury psychicznej i fizycznej dzieci, integracji dzieci z dysfunkcjami, przeciwdziałania depresji, umiejętności i kompetencji rodzicielskich.
d. działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
e. tworzenie i publikację materiałów, w tym między innymi książek, ulotek, materiałów szkoleniowych, plakatów, broszur, związanych z przedmiotem działalności Fundacji,
f. gromadzenie środków finansowych, w tym między innymi z darowizn, dotacji, spadków, zapisów, zbiórek publicznych, a także innych, służących realizacji celów statutowych Fundacji,
g. wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest ochrona zdrowia w zakresie celów statutowych Fundacji,
h. wspieranie finansowe, organizacyjne wszelkich inicjatyw w zakresie celów statutowych Fundacji,
i. organizowanie warsztatów, zajęć terapeutycznych, spotkań, eventów, wykładów, konferencji, debat, paneli dyskusyjnych, wyjazdów, sympozjów, szkoleń i innych służących realizacji celów statutowych Fundacji,
j. promocję ochrony zdrowia,
k. organizowanie wyjazdów o charakterze wypoczynkowym, relaksacyjnym, terapeutycznym, służących realizacji celów statutowych Fundacji,
l. ułatwianie dostępu do pomocy medycznej, pedagogicznej i prawnej,
m. współpracę z mediami oraz innymi organizacjami,
n. organizowanie działań doradczych,
o. inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych.
3. Fundacja dla realizacji celów statutowych może wspierać działalność innych osób i instytucji oraz współpracuje z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami.
4. W zakresie celów i sposobów realizacji, o których mowa w ust. 1 i 2, Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 5

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 6

1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji, subwencji oraz grantów,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii i innych podobnych akcji społecznych organizowanych przez Fundację lub na rzecz Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
d. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
e. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,,
f. innych wpływów dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa.
2. Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczane są na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.

§ 7

1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia oświadczenie o przyjęciu (w tym o przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza) lub odrzuceniu zobowiązany jest złożyć, w ustawowym terminie, Zarząd.
2. Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku (w tym o przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza) jedynie w przypadku, gdy stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów statutowych, o ile spadkobiercy lub donatorzy nie postanowili inaczej.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA

§ 8

1. Organami Fundacji jest Zarząd oraz Rada Fundacji.
2. Wyboru oraz odwołania członków Zarządu oraz Rady Fundacji dokonują Fundator – Joanna Nowak. W przypadku śmierci Fundatora – Joanny Nowak lub utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych przez Fundatora – Joanny Nowak, wyboru oraz odwołania członków:
a. Zarządu dokonuje Rada Fundacji, w drodze uchwały podejmowanej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania;
b. Rady Fundacji – dokonuje urzędująca Rada Fundacji, w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu albo członkami Rady Fundacji.
4. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony, natomiast członkowie Rady Fundacji są powoływani na 3-letnią kadencję (istnieje możliwość ponownego powołania danej osoby w skład odpowiednio Zarządu oraz Rady Fundacji).
5. Członkowie Rady Fundacji:
a. nie mogą być członkami Zarządu;
b. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie.
6. Zarząd składa się z członków w liczbie od 1 do 5, w tym każdorazowo co najmniej Prezesa Zarządu.
7. Rada Fundacji składa się z członków w liczbie od 2 do 5, w tym każdorazowo Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
8. Członkostwo w Zarządzie oraz Radzie Fundacji ustaje z chwilą:
a. odwołania,
b. śmierci członka Zarządu lub członka Rady Fundacji,
c. rezygnacji członka Zarządu lub członka Rady Fundacji,
d. upływu kadencji (w przypadku członków Rady Fundacji).
9. Rezygnacja z funkcji członka Zarządu lub członka Rady Fundacji powinna być złożona w formie pisemnej. W przypadku Zarządu, członek Zarządu składa rezygnację na ręce Prezesa Zarządu, a gdy rezygnacja dotyczy Prezesa Zarządu na ręce Fundatora – Joanny Nowak. W przypadku Rady Fundacji członek Rady Fundacji składa rezygnację na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji, a gdy rezygnacja dotyczy Przewodniczącego Rady Fundacji na ręce co najmniej jednego Fundatora.

§ 9

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego – do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach w tym w sprawach majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego – do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
4. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
5. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy kierowanie działalnością i reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, a także podejmowanie uchwał w innych sprawach, w szczególności:
a. realizowanie celów statutowych Fundacji,
b. organizowanie działań służących realizacji celów Fundacji,
c. opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,
f. przyjmowanie subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
g. ustalanie wielkości zatrudnienia, warunków pracy, zasad wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji niebędących członkami Zarządu,
h. podejmowanie decyzji o odpowiednio przystąpieniu lub utworzeniu: spółki, fundacji, stowarzyszenia, spółdzielni.
6. Do zakresu działania Rady Fundacji należy:
a. kontrola działalności Fundacji pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami i postanowieniami Statutu;
b. badanie gospodarki finansowej Fundacji;
c. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji;
d. dokonywanie wyboru pełnomocnika do reprezentacji Fundacji w sprawach zawierania umów pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu, lub w sporach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu,
e. badanie i zatwierdzenie sprawozdań Fundacji, w tym sprawozdania merytorycznego i finansowego sporządzanego przez Zarząd Fundacji.
7. Rada Fundacji w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do:
a. żądania od członków Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
b. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 10

1. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu co najmniej raz w roku za pomocą wszelkich dostępnych form komunikowania się (listem poleconym, e-mailem, telefonicznie itd.).
2. Prezes Zarządu jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zarządu także na żądanie: któregokolwiek członka Zarządu lub Rady Fundacji lub Fundatora – Joanny Nowak.
3. Posiedzenie Zarządu może się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy członkowie Zarządu muszą wyrazić zgodę na odbycie posiedzenia w tym trybie (co najmniej w formie dokumentowej). Wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na posiedzeniach Zarządu odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
a. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
b. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Zarządu może wypowiadać się w toku obrad;
c. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.
4. Przebieg posiedzenia Zarządu Fundacji musi zostać utrwalony w protokole podpisanym przez wszystkich biorących w nim udział członków Zarządu Fundacji. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, osoba sporządzająca protokół z posiedzenia Zarządu, odnotowuje w treści protokołu okoliczność uczestnictwa członka w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – w takiej sytuacji, protokół nie musi być podpisany przez członka biorącego udział w posiedzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Posiedzenie Rady Fundacji jest zwoływane przez Przewodniczącego Rady Fundacji co najmniej raz w roku za pomocą wszelkich dostępnych form komunikowania się (listem poleconym, e-mailem, telefonicznie itd.).
6. Przewodniczący Rady Fundacji jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady Fundacji także na żądanie: co najmniej dwóch członków Rady Fundacji, Prezesa Zarządu Fundacji, lub Fundatora – Joanny Nowak.
7. Posiedzenie Rady Fundacji może się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy członkowie Rady Fundacji muszą wyrazić zgodę na odbycie posiedzenia w tym trybie (co najmniej w formie dokumentowej). Wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na posiedzeniach Rady Fundacji odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
a. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
b. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Rady Fundacji może wypowiadać się w toku obrad;
c. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.
8. Przebieg posiedzenia Rady Fundacji musi zostać utrwalony w protokole podpisanym przez wszystkich biorących w nim udział członków Rady Fundacji. W sytuacji, o której mowa w ust. 7, osoba sporządzająca protokół z posiedzenia Rady Fundacji, odnotowuje w treści protokołu okoliczność uczestnictwa członka w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – w takiej sytuacji, protokół nie musi być podpisany przez członka biorącego udział w posiedzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
9. Zarząd oraz Rada Fundacji mogą podejmować uchwały poza posiedzeniami (w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej), przy czym podjęcie uchwały poza posiedzeniem Zarządu lub Rady Fundacji wymaga każdorazowo wyrażenia przez wszystkich członków danego organu uprawnionych do głosowania zgody na podjęcie uchwały w tym trybie (co najmniej w formie dokumentowej). Zarządzenie głosowania w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie należy do kompetencji:
a. w przypadku Zarządu – Prezesa Zarządu,
b. w przypadku Rady Fundacji – Przewodniczącego Rady Fundacji.
10. W przypadku podejmowania uchwały w trybie określonym w ust. 9, projekt uchwały wraz z ewentualnymi materiałami, osoba zarządzająca głosowanie w tym trybie, przekazuje członkom danego organu władzy fundacji w dowolny sposób (w tym pocztą, pocztą kurierską – na wskazany przez członka adres do doręczeń, lub pocztą elektroniczną – na wskazany przez członka adres e-mail) na co najmniej 7 dni kalendarzowych (bieg terminu rozpoczyna się w dniu przekazania projektu uchwały wraz z materiałami) przed ostatecznym terminem głosowania uchwały.
11. Głosowanie uchwały w trybie, o którym mowa w ust. 9, odbywa się w ten sposób, że członkowie organu władzy Fundacji, oddają głos:
a. składając podpis na odrębnych jednobrzmiących egzemplarzach uchwały – dopuszcza się opatrzenie uchwały, o której mowa w niniejszym ustępie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 781 Kodeksu cywilnego.;
b. przekazując informację o sposobie głosowania (tj. o oddaniu głosu „za”, „przeciw” lub głosie „wstrzymującym się”) co najmniej w formie dokumentowej (np. w formie wiadomości e-mail).
Członek organu władzy Fundacji powinien niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem ostatecznego terminu głosowania uchwały, przekazać osobie zarządzającej głosowanie w tym trybie, informację o oddanym przez siebie głosie [tj. przekazać podpisany egzemplarz uchwały (lit. a powyżej) lub przekazać informację o sposobie głosowania wyrażoną co najmniej w formie dokumentowej (lit. b powyżej)].
12. Osoba zarządzająca głosowanie w trybie, o którym mowa ust. 9 – 10, niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania (nie później jednak niż na najbliższym posiedzeniu danego organu władzy Fundacji):
a. przekazuje pozostałym członkom danego organu informację o podjęciu bądź niepodjęciu danej uchwały;
b. sporządza oraz podpisuje ostateczny dokument uchwały, w którym zaznacza sposób głosowania poszczególnych członków danego organu władzy Fundacji – załączniki do uchwały stanowią dokumenty oraz inne materiały dotyczące zarządzenia głosowania w tym trybie (potwierdzające prawidłowość jego przeprowadzenia), a także wskazujące na sposób głosowania (w tym sposób oddania głosu) przez danego członka organu władzy Fundacji.
13. Głosowanie w trybie określonym w ust. 9 – 12 nie może być przeprowadzone w sytuacji, gdy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa lub postanowieniami statutu, wymagane jest przeprowadzenie głosowania tajnego.

§ 11

1. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu sprawowania swojej funkcji lub wykonywania innych działań na rzecz Fundacji.
2. Poszczególni członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach ich dotyczących a w szczególności opisanych w ust. 1.
3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, umów cywilnoprawnych lub wykonywać ją jako wolontariusze.
4. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Fundacji.
5. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura wypłacane jest z wypracowanych środków Fundacji.

§ 12

W przypadku śmierci Fundatora – Joanny Nowak lub utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych przez Fundatora – Joannę Nowak, kompetencje zastrzeżone w niniejszym statucie dla Fundatora – Joanny Nowak, będą wykonywane przez Radę Fundacji (z wyjątkiem kompetencji do zasiadania w organach Fundacji oraz z zastrzeżeniem § 13 ust. 1).

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. Zmiany Statutu (w tym cele Fundacji) mogą być dokonane przez Fundatora – Joannę Nowak. W przypadku śmierci Fundatora – Joanny Nowak lub utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych przez Fundatora – Joannę Nowak, zmiany Statutu mogą być dokonane w drodze uchwały podejmowanej przez Zarząd – jednomyślnie przy obecności co wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarządu Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie w obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji, przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, lub innym placówkom wskazanym przez Zarządu Fundacji.
5. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
6. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
7. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
8. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia, jako minister właściwy ze względu na cele Fundacji. Każdego roku Fundacja składa ww. ministrowi sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.
9. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundacja pn. Fundacja „Gonito” zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez Joannę Nowak oraz Sylwię Terzyk – Kaczmarek – zwane dalej łącznie „Fundatorami” lub osobno „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 30.11.2021 r. sporządzonym przez notariusza Karola Barańskiego w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, repertorium A 10325/2021, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, postanowień niniejszego statutu, a także innych właściwych przepisów obowiązującego prawa.

§ 2

 1. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja „Gonito”.
 2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Komorniki (powiat poznański).
 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może działać w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.
 5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 6. Fundacja ma osobowość prawną, może tworzyć ośrodki, biura, oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także nawiązywać współpracę i kontakty z podmiotami zagranicznymi. Decyzję w sprawach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
 7. Fundacja może także odpowiednio przystępować lub tworzyć: spółki, fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie. Decyzję w sprawach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

§ 3

 1. Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
 3. Dla prawidłowego funkcjonowania i realizacji celów statutowych, Fundacja może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE DZIAŁANIA FUNDACJI
ORAZ SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

§ 4

 1. Celem Fundacji jest społecznie użyteczna działalność w przedmiocie:
  a. podejmowania działań na rzecz rodzicielstwa, rodziny, macierzyństwa, dziecka,
  b. zaangażowania w działalność edukacyjną, informacyjną, szkoleniową, profilaktyczną, doradczą, terapeutyczną skierowaną do rodziny, rodziców i ich dzieci,
  c. świadczenia okołoporodowej opieki dla kobiet w ciąży, w tym w szczególności kobiet doświadczających utraty dziecka nienarodzonego oraz kobiet doświadczających utraty dziecka tuż po porodzie,
  d. organizacji oraz wsparcia kampanii społecznych i innych inicjatyw na rzecz:
  d.i. walki z niepłodnością,
  d.ii. zaburzeń psychicznych i fizycznych dzieci,
  d.iii. integracji dzieci z dysfunkcjami,
  d.iv. przeciwdziałania i zapobiegania depresji,
  e. ochrony i promocji zdrowia.
  f. podejmowania wszelkich działań, inicjatyw na rzecz:
  f.i. rodziców,
  f.ii. kobiet w ciąży, osób doświadczających straty dziecka nienarodzonego oraz straty dziecka tuż po porodzie,
  f.iii. dzieci, w tym między innymi dzieci z zaburzeniami natury psychicznej, fizycznej i psychosomatycznej, w tym dzieci z niepełnosprawnością, dzieci uzależnionych, wycofanych społecznie, przejawiających trudności w zakresie nawiązywania relacji społecznych.
  f.iv. osób dotkniętych depresją,
  f.v. seniorów,
  f.vi. innych podopiecznych Fundacji,
 • poprzez między innymi organizację zajęć terapeutycznych, zajęć fizycznych, warsztatów, spotkań, wyjazdów, jak również organizację czasu wolnego i wypoczynku oraz innych działań,
  g. organizacji warsztatów, sympozjów, spotkań i innych wydarzeń dla osób profesjonalnie towarzyszących osobom, o których mowa w lit. f, w tym między innymi psychoterapeutów, położnych, lekarzy, fizjoterapeutów, pedagogów, logopedów,
  h. podejmowania wszelkich działań na rzecz zwiększania kompetencji rodziców i ich edukacji oraz rozwoju osobistego, poprzez między innymi organizację zajęć, warsztatów, spotkań, eventów i innych działań,
  i. podejmowania wszelkich działań zmierzających do aktywizacji zawodowej rodziców,
  j. świadczenia pomocy prawnej na rzecz osób, o których mowa w lit. f,
  k. promocji psychoterapii dzieci, jako skutecznej metody profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci,
  l. integracji społecznej dzieci z zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi ze zdrowymi rówieśnikami,
  m. podejmowania wszelkich działań na rzecz wsparcia rodziców dzieci z zaburzeniami natury psychicznej, fizycznej i psychosomatycznej,
  n. organizacji grup wsparcia dla osób, o których mowa w lit. f,
  o. zapewniania i ułatwiania dostępu do profesjonalnej pomocy osobom, o których mowa w lit. f, w tym między innymi pomocy seksuologicznej, pedagogicznej, fizjoterapeutycznej, logopedycznej, psychologicznej, specjalistów z zakresu diagnostyki prenatalnej oraz szeroko pojętej opieki okołoporodowej,
  p. działalności na rzecz seniorów, w tym wsparcia i aktywizacji społecznej seniorów,
  q. działalności charytatywnej,
  r. ochrony praw i wolności człowieka,
  s. promocji i organizacji wolontariatu,
  t. działań kulturowych i oświatowych,
  u. działań na rzecz społeczności lokalnych,
  v. promowania działań i strategii zrównoważonego rozwoju, w tym postaw ekologicznych,
  w. wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym w zakresie wychowania dzieci i młodzieży, kształcenia oraz kształtowania osobowości i pozytywnych postaw obywateli w społeczeństwie,
  x. edukacji nieformalnej, nauki, oświaty i wychowania,
  y. prowadzenia działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka,
  z. prowadzenia edukacji pozaszkolnej, szkoleń dla podnoszenia kwalifikacji, kursów,
  aa. doskonalenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji zawodowych celem przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia.
 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  a. współpracę z placówkami i organizacjami, których cele są zbieżne z celami statutowymi Fundacji,
  b. opracowywanie i realizację programów pomocy na rzecz osób, o których mowa w paragrafie 1 lit. f,
  c. upowszechnianie i propagowanie wiedzy w zakresie niepłodności, zaburzeń natury psychicznej i fizycznej dzieci, integracji dzieci z dysfunkcjami, przeciwdziałania depresji, umiejętności i kompetencji rodzicielskich.
  d. działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
  e. tworzenie i publikację materiałów, w tym między innymi książek, ulotek, materiałów szkoleniowych, plakatów, broszur, związanych z przedmiotem działalności Fundacji,
  f. gromadzenie środków finansowych, w tym między innymi z darowizn, dotacji, spadków, zapisów, zbiórek publicznych, a także innych, służących realizacji celów statutowych Fundacji,
  g. wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest ochrona zdrowia w zakresie celów statutowych Fundacji,
  h. wspieranie finansowe, organizacyjne wszelkich inicjatyw w zakresie celów statutowych Fundacji,
  i. organizowanie warsztatów, zajęć terapeutycznych, spotkań, eventów, wykładów, konferencji, debat, paneli dyskusyjnych, wyjazdów, sympozjów, szkoleń i innych służących realizacji celów statutowych Fundacji,
  j. promocję ochrony zdrowia,
  k. organizowanie wyjazdów o charakterze wypoczynkowym, relaksacyjnym, terapeutycznym, służących realizacji celów statutowych Fundacji,
  l. ułatwianie dostępu do pomocy medycznej, pedagogicznej i prawnej,
  m. współpracę z mediami oraz innymi organizacjami,
  n. organizowanie działań doradczych,
  o. inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych.
 2. Fundacja dla realizacji celów statutowych może wspierać działalność innych osób i instytucji oraz współpracuje z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami.
 3. W zakresie celów i sposobów realizacji, o których mowa w ust. 1 i 2, Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 5

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 6

 1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  a. darowizn, spadków, zapisów,
  b. dotacji, subwencji oraz grantów,
  c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii i innych podobnych akcji społecznych organizowanych przez Fundację lub na rzecz Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  d. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
  e. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,,
  f. innych wpływów dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa.
 2. Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczane są na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.

§ 7

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia oświadczenie o przyjęciu (w tym o przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza) lub odrzuceniu zobowiązany jest złożyć, w ustawowym terminie, Zarząd.
 2. Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku (w tym o przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza) jedynie w przypadku, gdy stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
 3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów statutowych, o ile spadkobiercy lub donatorzy nie postanowili inaczej.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA

§ 8

 1. Organami Fundacji jest Zarząd oraz Rada Fundacji.
 2. Wyboru oraz odwołania członków Zarządu oraz Rady Fundacji dokonują Fundator – Joanna Nowak. W przypadku śmierci Fundatora – Joanny Nowak lub utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych przez Fundatora – Joanny Nowak, wyboru oraz odwołania członków:
  a. Zarządu dokonuje Rada Fundacji, w drodze uchwały podejmowanej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania;
  b. Rady Fundacji – dokonuje urzędująca Rada Fundacji, w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu albo członkami Rady Fundacji.
 4. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony, natomiast członkowie Rady Fundacji są powoływani na 3-letnią kadencję (istnieje możliwość ponownego powołania danej osoby w skład odpowiednio Zarządu oraz Rady Fundacji).
 5. Członkowie Rady Fundacji:
  a. nie mogą być członkami Zarządu;
  b. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie.
 6. Zarząd składa się z członków w liczbie od 1 do 5, w tym każdorazowo co najmniej Prezesa Zarządu.
 7. Rada Fundacji składa się z członków w liczbie od 2 do 5, w tym każdorazowo Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
 8. Członkostwo w Zarządzie oraz Radzie Fundacji ustaje z chwilą:
  a. odwołania,
  b. śmierci członka Zarządu lub członka Rady Fundacji,
  c. rezygnacji członka Zarządu lub członka Rady Fundacji,
  d. upływu kadencji (w przypadku członków Rady Fundacji).
 9. Rezygnacja z funkcji członka Zarządu lub członka Rady Fundacji powinna być złożona w formie pisemnej. W przypadku Zarządu, członek Zarządu składa rezygnację na ręce Prezesa Zarządu, a gdy rezygnacja dotyczy Prezesa Zarządu na ręce Fundatora – Joanny Nowak. W przypadku Rady Fundacji członek Rady Fundacji składa rezygnację na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji, a gdy rezygnacja dotyczy Przewodniczącego Rady Fundacji na ręce co najmniej jednego Fundatora.

§ 9

 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego – do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach w tym w sprawach majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.
 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego – do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
 4. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 5. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy kierowanie działalnością i reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, a także podejmowanie uchwał w innych sprawach, w szczególności:
  a. realizowanie celów statutowych Fundacji,
  b. organizowanie działań służących realizacji celów Fundacji,
  c. opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
  d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  e. przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,
  f. przyjmowanie subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
  g. ustalanie wielkości zatrudnienia, warunków pracy, zasad wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji niebędących członkami Zarządu,
  h. podejmowanie decyzji o odpowiednio przystąpieniu lub utworzeniu: spółki, fundacji, stowarzyszenia, spółdzielni.
 6. Do zakresu działania Rady Fundacji należy:
  a. kontrola działalności Fundacji pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami i postanowieniami Statutu;
  b. badanie gospodarki finansowej Fundacji;
  c. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji;
  d. dokonywanie wyboru pełnomocnika do reprezentacji Fundacji w sprawach zawierania umów pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu, lub w sporach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu,
  e. badanie i zatwierdzenie sprawozdań Fundacji, w tym sprawozdania merytorycznego i finansowego sporządzanego przez Zarząd Fundacji.
 7. Rada Fundacji w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do:
  a. żądania od członków Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
  b. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 10

 1. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu co najmniej raz w roku za pomocą wszelkich dostępnych form komunikowania się (listem poleconym, e-mailem, telefonicznie itd.).
 2. Prezes Zarządu jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zarządu także na żądanie: któregokolwiek członka Zarządu lub Rady Fundacji lub Fundatora – Joanny Nowak.
 3. Posiedzenie Zarządu może się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy członkowie Zarządu muszą wyrazić zgodę na odbycie posiedzenia w tym trybie (co najmniej w formie dokumentowej). Wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na posiedzeniach Zarządu odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
  a. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
  b. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Zarządu może wypowiadać się w toku obrad;
  c. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.
 4. Przebieg posiedzenia Zarządu Fundacji musi zostać utrwalony w protokole podpisanym przez wszystkich biorących w nim udział członków Zarządu Fundacji. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, osoba sporządzająca protokół z posiedzenia Zarządu, odnotowuje w treści protokołu okoliczność uczestnictwa członka w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – w takiej sytuacji, protokół nie musi być podpisany przez członka biorącego udział w posiedzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 5. Posiedzenie Rady Fundacji jest zwoływane przez Przewodniczącego Rady Fundacji co najmniej raz w roku za pomocą wszelkich dostępnych form komunikowania się (listem poleconym, e-mailem, telefonicznie itd.).
 6. Przewodniczący Rady Fundacji jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady Fundacji także na żądanie: co najmniej dwóch członków Rady Fundacji, Prezesa Zarządu Fundacji, lub Fundatora – Joanny Nowak.
 7. Posiedzenie Rady Fundacji może się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy członkowie Rady Fundacji muszą wyrazić zgodę na odbycie posiedzenia w tym trybie (co najmniej w formie dokumentowej). Wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na posiedzeniach Rady Fundacji odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
  a. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
  b. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Rady Fundacji może wypowiadać się w toku obrad;
  c. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.
 8. Przebieg posiedzenia Rady Fundacji musi zostać utrwalony w protokole podpisanym przez wszystkich biorących w nim udział członków Rady Fundacji. W sytuacji, o której mowa w ust. 7, osoba sporządzająca protokół z posiedzenia Rady Fundacji, odnotowuje w treści protokołu okoliczność uczestnictwa członka w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – w takiej sytuacji, protokół nie musi być podpisany przez członka biorącego udział w posiedzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 9. Zarząd oraz Rada Fundacji mogą podejmować uchwały poza posiedzeniami (w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej), przy czym podjęcie uchwały poza posiedzeniem Zarządu lub Rady Fundacji wymaga każdorazowo wyrażenia przez wszystkich członków danego organu uprawnionych do głosowania zgody na podjęcie uchwały w tym trybie (co najmniej w formie dokumentowej). Zarządzenie głosowania w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie należy do kompetencji:
  a. w przypadku Zarządu – Prezesa Zarządu,
  b. w przypadku Rady Fundacji – Przewodniczącego Rady Fundacji.
 10. W przypadku podejmowania uchwały w trybie określonym w ust. 9, projekt uchwały wraz z ewentualnymi materiałami, osoba zarządzająca głosowanie w tym trybie, przekazuje członkom danego organu władzy fundacji w dowolny sposób (w tym pocztą, pocztą kurierską – na wskazany przez członka adres do doręczeń, lub pocztą elektroniczną – na wskazany przez członka adres e-mail) na co najmniej 7 dni kalendarzowych (bieg terminu rozpoczyna się w dniu przekazania projektu uchwały wraz z materiałami) przed ostatecznym terminem głosowania uchwały.
 11. Głosowanie uchwały w trybie, o którym mowa w ust. 9, odbywa się w ten sposób, że członkowie organu władzy Fundacji, oddają głos:
  a. składając podpis na odrębnych jednobrzmiących egzemplarzach uchwały – dopuszcza się opatrzenie uchwały, o której mowa w niniejszym ustępie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 781 Kodeksu cywilnego.;
  b. przekazując informację o sposobie głosowania (tj. o oddaniu głosu „za”, „przeciw” lub głosie „wstrzymującym się”) co najmniej w formie dokumentowej (np. w formie wiadomości e-mail).
  Członek organu władzy Fundacji powinien niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem ostatecznego terminu głosowania uchwały, przekazać osobie zarządzającej głosowanie w tym trybie, informację o oddanym przez siebie głosie [tj. przekazać podpisany egzemplarz uchwały (lit. a powyżej) lub przekazać informację o sposobie głosowania wyrażoną co najmniej w formie dokumentowej (lit. b powyżej)].
 12. Osoba zarządzająca głosowanie w trybie, o którym mowa ust. 9 – 10, niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania (nie później jednak niż na najbliższym posiedzeniu danego organu władzy Fundacji):
  a. przekazuje pozostałym członkom danego organu informację o podjęciu bądź niepodjęciu danej uchwały;
  b. sporządza oraz podpisuje ostateczny dokument uchwały, w którym zaznacza sposób głosowania poszczególnych członków danego organu władzy Fundacji – załączniki do uchwały stanowią dokumenty oraz inne materiały dotyczące zarządzenia głosowania w tym trybie (potwierdzające prawidłowość jego przeprowadzenia), a także wskazujące na sposób głosowania (w tym sposób oddania głosu) przez danego członka organu władzy Fundacji.
 13. Głosowanie w trybie określonym w ust. 9 – 12 nie może być przeprowadzone w sytuacji, gdy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa lub postanowieniami statutu, wymagane jest przeprowadzenie głosowania tajnego.

§ 11

 1. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu sprawowania swojej funkcji lub wykonywania innych działań na rzecz Fundacji.
 2. Poszczególni członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach ich dotyczących a w szczególności opisanych w ust. 1.
 3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, umów cywilnoprawnych lub wykonywać ją jako wolontariusze.
 4. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Fundacji.
 5. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura wypłacane jest z wypracowanych środków Fundacji.

§ 12
W przypadku śmierci Fundatora – Joanny Nowak lub utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych przez Fundatora – Joannę Nowak, kompetencje zastrzeżone w niniejszym statucie dla Fundatora – Joanny Nowak, będą wykonywane przez Radę Fundacji (z wyjątkiem kompetencji do zasiadania w organach Fundacji oraz z zastrzeżeniem § 13 ust. 1).

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

 1. Zmiany Statutu (w tym cele Fundacji) mogą być dokonane przez Fundatora – Joannę Nowak. W przypadku śmierci Fundatora – Joanny Nowak lub utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych przez Fundatora – Joannę Nowak, zmiany Statutu mogą być dokonane w drodze uchwały podejmowanej przez Zarząd – jednomyślnie przy obecności co wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
 2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarządu Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie w obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji, przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, lub innym placówkom wskazanym przez Zarządu Fundacji.
 5. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 6. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 7. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
 8. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia, jako minister właściwy ze względu na cele Fundacji. Każdego roku Fundacja składa ww. ministrowi sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.
 9. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.