Regulamin sklepu

Regulamin serwisu
fundacjagonito.org

§ 1
Definicje

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie, mają przede wszystkim znaczenie przypisane im poniżej:

 1. Administrator – Fundacja „Gonito” z siedzibą w Komornikach, z adresem przy ul. Nad Wirynką 26, 62-052 Komorniki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000948668, posiadający numer NIP: 7773384420, REGON: 52104926000000, adres e-mail do kontaktu: fundacjagonito@gmail.com; telefon do kontaktu 501371016.
 2. Cena – wyrażona w polskich złotych cena brutto (uwzględniająca podatek VAT) za Towar lub Treść Cyfrową.
 3. Formularz Zamówienia – funkcjonalność umożliwiająca dokonanie wyboru oraz zakupu Towarów.
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j.).
 5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zamierzająca zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą lub skorzystać z innych usług Serwisu, na zasadach określonych Regulaminem.
 6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w ramach Serwisu zakupu Towaru niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Polityka Prywatności – odnosząca się do Serwisu polityka prywatności, dostępna pod adresem: https://www.fundacjagonito.org.
 8. Prawo Autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 9. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Serwisu, zasady zawierania Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w tym także obowiązki Sprzedawcy i Klienta, a także charakter, rodzaje i warunki świadczenia przez Sprzedawcę innych usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 10. Sprzedawca – Administrator.
 11. Serwis – serwis internetowy, obejmujący sklep internetowy, znajdujący się pod adresem: https://www.fundacjagonito.org.
 12. Subskrypcja Kalendarza – możliwość dodania do swojego kalendarza elektronicznego wydarzeń umieszczonych w kalendarzu, dostępnym w Serwisie.
 13. Towar – produkt dostępny w Serwisie, który może zostać zakupiony przez Klienta na zasadach określonych Regulaminem.
 14. Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej np. książki e-book.
 15. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana między Klientem a Administratorem, na zasadach określonych w Regulaminie.
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Treści Cyfrowych, zawierana na odległość, za pośrednictwem Serwisu, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 17. Urządzenie Końcowe – urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do sieci (min. komputer, smartfon, tablet itp.).
 18. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.), dostępne dla Klienta za pośrednictwem Serwisu.
 19. USIUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).
 20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta o złożeniu Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu oferty na zakup Towarów, za Cenę wskazaną w Serwisie, na zasadach określonych Regulaminem.
 21. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 ze zm.).

Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie będą mieć znaczenie przypisywane im przez obowiązujące przepisy prawa, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży prawniczej lub informatycznej.

§ 2
Postanowienia ogólne korzystania z Serwisu

 1. Regulamin jest dostępny w każdym czasie na stronie internetowej Serwisu w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient oraz umożliwia wydruk Regulaminu.
 2. Korzystanie z Serwisu lub Usług przez Klienta podlega wszelkim przepisom obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przepisów prawa wspólnotowego.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu lub Usług Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne wyłącznie zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.
 4. Do korzystania z Serwisu oraz Usług niezbędne jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego Urządzenia Końcowego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej z obsługą JavaScript oraz posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Korzystanie z Serwisu oraz Usług jest dobrowolne.
 6. Korzystanie z Serwisu oraz Usług przez Klienta jest nieodpłatne, chyba, że w Regulaminie wskazano inaczej.
 7. Korzystanie z Serwisu oraz Usług wymaga połączenia internetowego, co może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie ze stawką ustaloną przez operatora sieci dostarczającego tę usługę.
 8. Administrator wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych, w tym danych osobowych. W celu zabezpieczenia Serwisu przed wszystkimi typowymi obszarami zagrożeń – już na etapie wyboru technologii i architektury witryny – podjęto określone wybory technologiczne zmierzające do zwiększenia ochrony danych przesyłanych do lub z witryny przy wykorzystaniu sieci Internet. Klient winien mieć jednak świadomość, iż nikt nie jest w stanie zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa transmisji danych przy wykorzystaniu sieci Internet. Tym samym pomimo wysiłków, Administrator nie może zagwarantować i nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji, w tym danych przesyłanych do lub z Serwisu.
 9. Poszczególne części Serwisu mogą zawierać odnośniki (linki) do stron zewnętrznych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na stronach zewnętrznych, chyba że jest ich dostawcą.
 10. Klienta obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w korespondencji z Administratorem, a także wiadomościach przesyłanych za pomocą Serwisu.
 11. Dodatkowo zabronione jest w szczególności:
  a) korzystanie z Serwisu lub Usług przy wykorzystaniu złośliwego kodu, tj. programu lub kodu komputerowego, uszkadzającego lub w inny sposób wpływającego niekorzystnie na systemy komputerowe lub jego elementy, oprogramowanie, sieci komputerowe, Urządzenia Końcowe lub dane,
  b) wprowadzanie do Serwisu ww. złośliwego kodu lub narażenie Serwisu na działanie ww. złośliwego kodu,
  a) kopiowanie, uszkadzanie, dekompilowanie lub jakiekolwiek inne działania dotyczące wykraczające poza zwykłe korzystanie z Serwisu lub Usług,
  b) podejmowanie działań naruszających prywatność Klientów,
  c) podejmowanie działań służących podstępnemu pozyskiwaniu danych Klientów,
  d) umieszczanie treści obelżywych, poniżających, upokarzających, nieprawdziwych, godzących w godność osób trzecich, Administratora, Serwisu, Klientów lub innych podmiotów,
  e) pobieranie, kopiowanie, przekazywanie lub udostępnianie, czy wykorzystywanie zawartości Serwisu, tj. w szczególności baz danych, raportów, zadań i innych treści udostępnionych w Serwisie, lub w jakikolwiek sposób korzystanie z nich w całości lub w istotnej części, w szczególności zakazane jest przekazywanie danych osobom trzecim, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, wykorzystywanie do celów własnych, podejmowanie innych czynności, które zagrażałby interesom lub naruszałyby bezpośrednio lub pośrednio prawa Administratora lub Klientów.
 12. Administrator jest uprawniony do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych w ramach Serwisu danych składających się na, bądź będących elementem Serwisu, nieoznaczonych w sposób niebudzący wątpliwości jako zawartość pochodząca od Administratora.
 13. Administrator uprawniony jest do dokonywania zmian funkcjonalności Serwisu, w celu poprawy jego jakości oraz jego urozmaicenia.

§ 3
Usługi Serwisu świadczone drogą elektroniczną

 1. W ramach Serwisu, Administrator świadczy następujące Usługi:
  a) udostępnienie Formularza Zamówienia – usługa ta polega na udostępnieniu Klientowi możliwości dokonania wyboru Towarów lub Treści Cyfrowych jakie chce zakupić, podglądu wybranych Towarów oraz kosztów dostawy, skorzystanie z kuponu rabatowego, uzupełnienia danych niezbędnych do dokonania zakupu Towarów oraz dokonanie Zamówienia.
  b) udostępnienie Subskrypcji Kalendarza – usługa to polega na udostępnieniu dodania do swojego kalendarza elektronicznego (spośród kalendarzy i w formie wskazanej w Serwisie) wydarzeń umieszczonych w kalendarzu umieszczonym w serwisie.
 2. Umowa o świadczenie usługi określonej w ust. 1 lit a) zawierana jest w momencie rozpoczęcia korzystania przez Klienta z usługi. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia przez Klienta Serwisu lub złożenia Zamówienia.
 3. Umowa o świadczenie usługi określonej w ust. 1 lit b) zawierana jest w momencie kliknięcia w przycisk „zasubskrybuj kalendarz” i wybraniu jednej z udostępnionych opcji polegającej na dodaniu kalendarza do własnego kalendarza elektronicznego lub pobrania pliku elektronicznego kalendarza. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą dodania kalendarza lub pobrania pliku. Usunięcie zasubskrybowanego kalendarza z własnego kalendarza elektronicznego jest zależne od wybranej opcji subskrypcji kalendarza i może być w każdym czasie dokonane samodzielnie poprzez własny kalendarz elektroniczny.
  W Serwisie zamieszczony jest widżet Fundacji FaniMani do dokonywania wpłat darowizn na rzecz Administratora. Widżet ten pozwala na dokonanie darowizny na rzecz Administratora za pośrednictwem Krajowego Integratora Płatności S.A. (Tpay), zgodnie z regulaminem dostępnym na:https://fanipay.pl/wp-content/uploads/2020/12/Regulamin_Tpay_FaniPay.pdf. Funkcjonalność widżetu administrowana jest przez Fundację FaniMani. W zakresie wpłat darowizny dodatkowo obowiązuje regulamin wpłacającego dostępny na www.fundacjagonito.org
  §3
  Składanie zamówień w Serwisie
 4. Informacje umieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Towaru lub Treści Cyfrowe umieszczone w Serwisie każdorazowo zawierają opis danego Towaru lub Treści Cyfrowej.
 6. Opis Treści Cyfrowej zawiera w szczególności funkcjonalność Treści Cyfrowej oraz techniczne środki ochrony Treści Cyfrowej, jeśli zostały zastosowane. Dodatkowo opis może zawierać informacje mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności treści cyfrowych.
 7. Każdorazowo do korzystania z Treści Cyfrowej niezbędne będzie urządzenie typu komputer, tablet, laptop, smartfon, posiadające połączenie z siecią Internet oraz zainstalowany system operacyjny .
 8. Ceny podane w Serwisie są aktualnie obowiązującymi cenami brutto, zawierającymi podatek VAT, w stawce odpowiedniej do obowiązujących przepisów prawa.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Cen Towarów lub Treści Cyfrowych oraz dodawania lub usuwania Towarów lub Treści Cyfrowych w Serwisie. Sprzedawca ma prawo do prowadzenia akcji marketingowych związanych z Towarami lub Treściami Cyfrowymi.
 10. Zmiana Ceny Towaru albo Treści Cyfrowej lub usunięcie Towaru albo Treści Cyfrowej dostępnej w Serwisie nie ma zastosowania do Towaru lub Treści Cyfrowej na które Zamówienie zostało prawidłowo złożone przed zmianą Ceny lub usunięciem Towaru lub Treści Cyfrowej z Serwisu.
 11. Do Ceny mogą zostać doliczone koszty wysyłki Towarów, w zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy. Przed złożeniem Zamówienia Klient otrzyma informację o wysokości kosztów dostawy Towarów. Koszt dostawy Towarów jest zależny od wybranej formy dostawy.
 12. Towary lub Treści Cyfrowe oferowane w Serwisie są legalnie wprowadzone na rynek polski i są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 13. Dokonywanie Zamówień za pośrednictwem Serwisu odbywać się może za pośrednictwem Formularza Zamówień.
 14. Zamówienia na Towary lub Treści Cyfrowe dostępne w Serwisie mogą być składane przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okresu przerw technicznych i konserwacyjnych. Zamówienie złożone w dni wolne od pracy będzie realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 15. W celu złożenia Zamówienia należy:
  a. zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności,
  b. dokonać wyboru Towarów lub Treści Cyfrowych, który chce zakupić,
  c. wybrać ilość Towarów lub Treści Cyfrowych i dodać do koszyka zakupów poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  d. w przypadku zamiaru kontynuowania zakupów Klient winien wybrać opcję „Kontynuuj zakupy”, w przypadku zamiaru przeniesienia się do koszyka Klient winien wybrać przycisk „Koszyk”, zaś w przypadku chęci złożenia Zamówienia na Towary lub Treści Cyfrowe znajdujące się w koszyku Klient powinien wybrać opcje „Sprawdź”, która przeniesie go do możliwości podania danych i złożenia Zamówienia,
  e. w celu dokonania Zamówienia Klient powinien kliknąć „Sprawdź” zgodnie z lit d) powyżej lub jeśli przeszedł do koszyka, powinien kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”,
  f. w celu złożenia Zamówienia Klient musi wypełnić Formularz Zamówień podając niezbędne dane tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu, dane adresowe (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), dane do wysyłki – jeśli są odmienne od danych adresowych, ewentualnie dodatkowo nazwę firmy – jeśli składa zamówienie na firmę. Klient może także wpisać uwagi do Zamówienia,
  g. wybrać sposób dostawy,
  h. wybrać formę płatności,
  i. zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności,
  j. w przypadku dokonywania zakupu Treści Cyfrowej – zaakceptować zgodę o treści „Wyrażam zgodę na dostarczenie kupowanej Treści Cyfrowej przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny i przyjęłam/ąłem do wiadomości, że po dostarczeniu Treści Cyfrowej utracę prawo odstąpienia od umowy. Jeśli natomiast nie zaznaczę tej zgody, kupowana Treść Cyfrowa zostanie do mnie przesłana po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku zaakceptowania powyższej zgody zastosowanie znajduje § 4 ust. 6 Regulaminu,
  k. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”, którego kliknięcie oznacza złożenie Zamówienia.
 16. Po złożeniu Zamówienia Klientowi zostanie wyświetlona informacja o otrzymaniu Zamówienia przez Sprzedawcę wraz z podsumowaniem.
 17. Po złożeniu Zamówienia Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty z góry za zamówione Towary lub Treści Cyfrowe oraz koszt ich dostawy, nie później niż w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia.
 18. Szczegółowa lista metod płatności jest dostępna w Serwisie w zakładce Formy płatności.
 19. Dokonywanie zapłaty Ceny może być związane z naliczeniem dodatkowych opłat przez bank lub instytucję bankową, za pośrednictwem, której przelew jest realizowany. W takim wypadku naliczenie opłat następuje zgodnie ze stawką ustaloną przez operatora sieci dostarczającego tę usługę.
 20. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.
 21. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta (por. ustęp 23 poniżej).
 22. Oferta Klienta (Zamówienie) jest wiążąca przez 5 dni po dniu złożenia Zamówienia. Jeżeli we wskazanym terminie, Sprzedawca nie wyśle Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji (w formie wiadomości elektronicznej e-mail), oferta Klienta wygasa. W takim przypadku wszelkie płatności uiszczone przez Klienta zostaną mu niezwłocznie zwrócone. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji wysyłane będzie na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu Zamówień.
 23. Brak zapłaty za zamówione Towary lub Treści Cyfrowe oraz koszty ich dostawy, w terminie określonym w ust. 11, spowoduje brak przyjęcia przez Sprzedawcę oferty złożonej przez Klienta oraz anulowanie Zamówienia.
 24. W razie konieczności doprecyzowania szczegółów Zamówienia lub w przypadku nieprawidłowego wypełniania Formularza Zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu.
 25. Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 26. Wiadomość o przyjęciu Zamówienia do realizacji uważa się za oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa w ust. 15 powyżej. Wiadomość określona powyżej, stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość. Przedmiotowa wiadomość e-mail stanowi również utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie Klientowi treści Umowy Sprzedaży oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży.
 27. Za moment otrzymania wiadomości e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji przez Klienta uznaje się moment zapisania wiadomości na serwerze, na którym Klient ma konto poczty elektronicznej e-mail.
 28. W przypadku braku przyjęcia oferty Klienta, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta poprzez wysłanie mu wiadomości elektronicznej e-mail na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

§4
Dostawa

 1. Szczegółowa lista sposobów dostawy oraz kosztów dostawy jest dostępna w Serwisie w zakładce [***] oraz podczas składania Zamówienia.
 2. Dostawa Towarów jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 3. Koszty dostawy ponosi Klient.
 4. Dostawa Towarów lub Treści Cyfrowych dokonywana jest zgodnie ze sposobem dostawy wybranym przez Klienta na adres (Towary) lub adres e-mail (Treści Cyfrowe) podany przy składaniu Zamówienia.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, Towary lub Treści Cyfrowe zakupione przez Klienta zostaną, za wyjątkiem wyboru opcji odbioru osobistego, zostaną wysłane do Klienta nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nie ma możliwości odbioru osobistego Treści Cyfrowych.
 6. W przypadku braku wyrażenia zgody określonej w §3 ust. 12 lit j) Treść Cyfrowa zostanie Klientowi wysłana w terminie 7 dni od dnia w którym upłynął 14 dniowy termin na odstąpienie od Umowy Sprzedaży.
 7. W przypadku nieodebrania przez Klienta Towarów przesłanych do niego zgodnie z wybraną przez Klienta formą dostawy, w terminie dostawy, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez wyznaczania Klientowi dodatkowego terminu na odebranie Towaru. Klient zostanie poinformowany o odstąpieniu przez Sprzedawcę od Umowy Sprzedaży w formie wiadomości elektronicznej e-mail podanej przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 8. W przypadku wybrania odbioru osobistego jako formy dostawy Towaru, Klient może dokonać odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. W przypadku nieodebrania przez Klienta Towaru w terminie określonym w ust. 5, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez wyznaczania Klientowi dodatkowego terminu na odebranie Towaru. Klient zostanie poinformowany o odstąpieniu przez Sprzedawcę od Umowy Sprzedaży w formie wiadomości elektronicznej e-mail podanej przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 10. Wszystkie przesyłki zawierające Towary pakowane są tak, by Towary wytrzymały warunki transportu. Pomimo powyższego Klient powinien dokonać sprawdzenia zawartości otrzymanej przesyłki w obecności kuriera. W przypadku, gdy przesyłka będzie otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, Klient powinien spisać w obecności kuriera protokół szkody (odpowiedni druk posiada przy sobie kurier) i nie odbierać przesyłki. O powyższym Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedawcę.

§5
Treści Cyfrowe – licencja

 1. Treści Cyfrowe dostępne w Serwisie stanowią utwory podlegające ochronie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów Prawa Autorskiego.
 2. Prawa autorskie do Treści Cyfrowych przysługują Sprzedawcy lub innym podmiotom.
 3. Korzystanie przez Klienta z Treści Cyfrowej jest możliwe dla użytku własnego Klienta, na zasadach określonych Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.
 4. Treści Cyfrowe zakupione w Serwisie nie mogą być udostępniane osobom trzecim, ani zostać odsprzedawane bez zgody Sprzedawcy.
 5. Z dniem dokonania zakupu Treści Cyfrowej przez Klienta, zostaje mu udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna licencja na korzystanie z Treści Cyfrowej. Licencja zostaje udzielona bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 6. Licencja zostaje udzielona bez prawa do udzielania sublicencji, w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z Treści Cyfrowej w ramach udzielonej Klientowi licencji.
 7. W ramach udzielonej licencji Klient może:
  a) utrwalać Treść Cyfrową w pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego,
  b) zwielokrotniać (w całości) techniką cyfrową, w zakresie niezbędnym do wyświetlenia, odtworzenia lub przechowywania Treści Cyfrowej,
  c) wyświetlać, odtwarzać lub przechowywać Treść Cyfrową z użyciem techniki cyfrowej.

§6
Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży.
 2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary oraz nie świadczy usług posprzedażowych.
 3. Szczegółowe uprawnienia Konsumentów z tytułu braku zgodności towaru z umową określone zostały w rozdziale 5a Ustawy o Prawach Konsumenta.
 4. W przypadku braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące Towarów zakupionych w Serwisie można składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres: fundacjagonito@gmail.com.
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  a. wskazanie reklamowanego Towaru,
  b. numer Zamówienia,
  c. opis przyczyny złożenia reklamacji, tj. rodzaj i data wystąpienia wady,
  d. żądanie Konsumenta,
  e. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Konsumenta składającego reklamację Towaru,
  f. [***].
 7. Wymogi określone w ust. 6 stanowią rekomendację Sprzedawcy, celem szybkiego i skutecznego przeprowadzenia procesu reklamacji. Niezachowanie tych wymogów nie ma wpływu na skuteczność złożonej reklamacji.
 8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 9. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w ust. 8, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 10. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 11. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.
 12. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.
 13. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 14. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
 15. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 16. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 17. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:
  a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży,
  b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży,
  c) brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży,
  d) brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 10,
  e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 18. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży.
 19. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 20. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest istotny.
 21. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową Sprzedaży.
 22. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 23. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 24. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 25. W przypadku potrzeby uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem uzupełnienia przesłanego zgłoszenia.
 26. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana przez Sprzedawcę Konsumentowi na adres e-mail lub adres do doręczeń podany w reklamacji.
 27. Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
  a) drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą Umową Sprzedaży, dostępnej na stronie: ec.europa.eu/odr
  b) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  c) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  d) skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 28. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów innych niż Konsumenci.

§7
Reklamacje dotyczące Treści Cyfrowych

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Treści Cyfrowej zgodnej z Umową Sprzedaży.
 2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Treści Cyfrowe oraz nie świadczy usług posprzedażowych.
 3. Szczegółowe uprawnienia Konsumentów z tytułu braku zgodności towaru z umową określone zostały w rozdziale 5b Ustawy o Prawach Konsumenta.
 4. W przypadku braku zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące Treści Cyfrowych zakupionych w Serwisie można składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres: fundacjagonito@gmail.com.
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  a. wskazanie reklamowanej Treści Cyfrowej,
  b. numer Zamówienia,
  c. opis przyczyny złożenia reklamacji, tj. rodzaj i data wystąpienia wady,
  d. żądanie Konsumenta,
  e. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Konsumenta składającego reklamację Towaru,
  f. [***] .
 7. Wymogi określone w ust. 6 stanowią rekomendację Sprzedawcy, celem szybkiego i skutecznego przeprowadzenia procesu reklamacji. Niezachowanie tych wymogów nie ma wpływu na skuteczność złożonej reklamacji.
 8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży, który istniał w chwili dostarczenia Treści Cyfrowej i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści Cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 9. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży określonego w ust. 8, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 10. Domniemanie określone w ust. 8 nie ma zastosowania, jeżeli:
  a) środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy Sprzedaży,
  b) Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy Sprzedaży o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 11. Jeżeli Treść Cyfrowa jest niezgodna z Umową Sprzedaży, Konsument może żądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową Sprzedaży.
 12. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z Umową Sprzedaży, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 13. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży oraz wartość Treści Cyfrowej zgodnej z Umową.
 14. Sprzedawca doprowadza Treść Cyfrową do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim Treść Cyfrowa jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z Umową Sprzedaży ponosi Sprzedawca.
 15. Jeżeli Treść Cyfrowa jest niezgodna z Umową Sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:
  a) doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  b) Sprzedawca nie doprowadził Treści Cyfrowej do zgodności z Umową Sprzedaży stosowanie do ust. 14,
  c) brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść Cyfrową do zgodności z Umową Sprzedaży,
  d) brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 11,
  e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści Cyfrowej do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Treści Cyfrowej niezgodnej z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Treści Cyfrowej zgodnej z Umową Sprzedaży.
 17. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli Treść Cyfrowa jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży jest istotny.
 18. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść Cyfrowa była niezgodna z Umową Sprzedaży, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Sprzedaży Konsument z niej faktycznie korzystał.
 19. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści Cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści Cyfrowej lub usłudze cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 20. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę należną wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub obniżeniu ceny.
 21. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 22. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 23. W przypadku potrzeby uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem uzupełnienia przesłanego zgłoszenia.
 24. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana przez Sprzedawcę Konsumentowi na adres e-mail lub adres do doręczeń podany w reklamacji.
 25. Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
  a) drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą Umową Sprzedaży, dostępnej na stronie: ec.europa.eu/odr
  b) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  c) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  d) skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 26. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów innych niż Konsumenci.

§8
Reklamacje dotyczące Usług
(świadczonych drogą elektroniczną)

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia przez Administratora Usług, mogą być składane do Administratora pisemnie na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną na adres: fundacjagonito@gmail.com.
 2. W reklamacji zaleca się podanie następujących informacji:
  a) imienia, nazwiska, adresu e-mail lub adresu do doręczeń,
  b) określenia Usługi będącej przedmiotem reklamacji oraz ewentualnie reklamowanego okresu,
  c) przedstawienia okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenia wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych.
 3. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji Administrator może zwrócić się o uzupełnienie złożonej reklamacji.
 4. Administrator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail lub adres do doręczeń podany w reklamacji.

§9
Odstąpienie

 1. Na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta, Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem wynikających z Ustawy o Prawach Konsumenta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towarów lub w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży– w przypadku zakupu Treści Cyfrowych.
 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia:
  a) pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy
  lub
  b) drogą elektroniczną na adres: fundacjagonito@gmail.com, przed upływem ww. terminu.
 3. W celu odstąpienia można wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 5. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął ofertę Konsumenta, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta, Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie płatności dokonane przez Konsumenta w związku z Umową Sprzedaży, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedawcy.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np. opłata za przesłanie Towaru do Sprzedawcy).
 9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności określonych w ust. 6 Regulaminu, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi między innymi w odniesieniu do umów:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b) o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, jeżeli Sprzedawca udostępnił Treści Cyfrowe Konsumentowi za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed udostępnieniem Treści Cyfrowych, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie o którym mowa w Ustawie o Prawach Konsumenta.
 14. Zasady określone w § 9 mają odpowiednie zastosowanie do odstąpienia od Umowy (o świadczenie usług drogą elektroniczną).
 15. Prawo do odstąpienia od Umowy lub Umowy Sprzedaży nie przysługuje podmiotom innym niż Konsumenci.

§10
Serwis – własność intelektualna

 1. Serwis może zawierać treści (inne niż Treści Cyfrowe) chronione Prawem Autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony. Wśród treści udostępnianych za pośrednictwem Serwisu znajdują się utwory chronione Prawem Autorskim na rzecz Sprzedawcy, a także utwory, do których prawa autorskie posiadają inne podmioty, rozpowszechniane w Internecie przez Sprzedawcę, na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz umów, w tym umów licencyjnych.
 2. Udostępnienie jakichkolwiek treści dostępnych w Serwisie nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich do utworów. Korzystający z Serwisu nie ma prawa zwielokrotniania, powielania, rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu jakichkolwiek treści umieszczonych w Serwisie, ani udostępniania ich osobom trzecim. Z utworów dostępnych w Serwisie można korzystać jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami Prawa Autorskiego oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402).

§11
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych) Klientów korzystających z Serwisu lub Usług jest Sprzedawca.
 2. Celem przetwarzania danych jest wyłącznie możliwość świadczenia na ich rzecz Usług, zawarcie i realizacja Umowy, Umowy Sprzedaży i Zamówienia, odpowiadanie przez Administratora na zapytania, wezwania, wnioski bądź reklamacje, wykonywanie obowiązków prawych, a także dochodzenia i obrona przed roszczeniami, przetwarzanie dla celów marketingowych.
 3. Klient ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – na warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawa.
 4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, opisuje Polityka Prywatności.

§12
Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu na 14 dni przed wejściem zmian w życie poprzez zamieszczenie nowej wersji Regulaminu w Serwisie, wraz z informacją o dokonaniu zmiany oraz terminie zmiany.
 2. Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu będą realizowane na podstawie uprzednio obowiązującego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane w każdym czasie, z ważnych powodów, takich jak:
  a) zmiana zakresu funkcjonalności Serwisu,
  b) zmiana, dodanie lub likwidacja Usługi,
  c) zmiana dotychczasowych zasad funkcjonowania Serwisu,
  d) zmiana danych Sprzedawcy wskazanych w Regulaminie,
  e) zmiana sposobu płatności lub dostawy,
  f) rozpoczęcie świadczenia usług cyfrowych w ramach Serwisu,
  g) zmiana wymogów technicznych korzystania z Serwisu,
  h) zapobieganie nadużyciom,
  i) zmiana obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni mających wpływ na treść Regulaminu lub funkcjonowanie Serwisu,
  j) wydanie orzeczenia sądu lub właściwego organu mających wpływ na treść Regulaminu lub funkcjonowanie Serwisu.
 4. Klient, który nie wyraża zgodny na wdrażane zmiany, może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu bez konieczności powiadamiania Sprzedawcy.
 5. Sprzedawcy przysługuje prawo do likwidacji Serwisu w każdym czasie. Administrator poinformuje Klientów o powyższym w terminie 14 dni przed dokonaniem likwidacji poprzez umieszczenie informacji w Serwisie. W sytuacji określonej powyżej Umowy zawarte ze Sprzedawcą ulegają rozwiązaniu.
 6. Określone powyżej działania pozostają bez wpływu na prawa nabyte Klientów, w tym w szczególności na Umowy Sprzedaży lub Zamówienia zawarte lub złożone przed dniem wejścia w życie zmian.

§13
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Towaru lub Treści Cyfrowej z Umową Sprzedaży na podstawie Ustawy o Prawa Konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Usług z Umową na podstawie Ustawy o Prawa Konsumenta, Kodeksu Cywilnego oraz USIUDE.
 3. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej, Sprzedawca w żadnym wypadku nie odpowiada wobec Klientów innych niż Konsumenci, w ramach jakiejkolwiek podstawy odpowiedzialności, w tym zaniedbania, za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu lub Usług, nawet jeśli Sprzedawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód lub szkody takie są możliwe do przewidzenia. Korzystając z Serwisu lub Usług, Klient nie będący Konsumentem, zgadza się, iż to ograniczenie będzie miało zastosowanie do wszelkich Usług i innych materiałów, które mogą być dostępne za pośrednictwem, bądź w związku z korzystaniem z Serwisu.
 4. Wszelkie umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące.
 6. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, będą rozstrzygane przez właściwy sąd, ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, nie będącym Konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Administratora.  
  Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat Fundacja „Gonito” z siedzibą w Komornikach, z adresem przy ul. Nad Wirynką 26, 62-052 Komorniki, adres e-mail fundacjagonito@gmail.com
– Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() – Data zawarcia umowy()/odbioru() – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) – Adres konsumenta(-ów) – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data () Niepotrzebne skreślić.