Regulamin wpłacającego

§ 1

Definicje

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w  Regulaminie, mają przede wszystkim znaczenie przypisane im poniżej:

 1. Administrator – Fundacja „Gonito” z siedzibą w Komornikach, z adresem przy ul. Nad Wirynką 26, 62-052 Komorniki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000948668, posiadający numer NIP: 7773384420, REGON: 52104926000000, adres e-mail do kontaktu: fundacjagonito@gmail.com  telefon  do kontaktu 501371016.
 2. Darowizna –darowiznę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –  Kodeks cywilny, przekazywana przez odwiedzającego Serwis na rzecz Administratora.
 3. Operator płatności – operator płatności, tj. Krajowy Integrator Płatności S.A. (Tpay) z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, numer NIP: 777-306-15-79, numer REGON: 300878437, kapitał zakładowy 5.494. 980,00 PLN – wpłacony w całości.
 4. Regulamin wpłacającego – niniejszy dokument.
 5. Regulamin Serwisu – regulamin Serwisu, dostępny na: [***].
 6. Serwis – serwis internetowy, obejmujący sklep internetowy, znajdujący się pod adresem: https://www.fundacjagonito.org.
 7. Widżet FaniPay – narzędzie udostępniane przez Fundację FaniMani, za pośrednictwem którego możliwe jest dokonywanie wpłat Darowizn na rzecz Administratora za pośrednictwem Operatora płatności.

§ 2

Darowizny

 1. Użytkownicy Serwisu mogą dokonywać wpłat Darowizny za pomocą Widżetu.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Operator płatności.
 3. Dokonywanie wpłat Darowizny za pomocą Widżetu odbywa się na zasadach i zgodnie z regulaminem dostępnym na: https://fanipay.pl/wp-content/uploads/2020/12/Regulamin_Tpay_FaniPay.pdf

§ 3

Płatności elektroniczne

 1. W ramach widżetu dostępne są następujące formy płatności:
 2. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 3. Płatności online
 4. Płatności mobilne BLIK
 • W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą Administrator dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej wpłacającego.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem wpłacającego, zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu oraz regulaminu Operatora płatności.